โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 6 1 6 1 0 64
ร้อยละ 7.69 % 1.28 % 7.69 % 1.28 % 0.00 % 82.05 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 4 8 23 2 2 140
ร้อยละ 2.23 % 4.47 % 12.85 % 1.12 % 1.12 % 78.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 10 9 29 3 2 204
ร้อยละ 3.89 % 3.50 % 11.28 % 1.17 % 0.78 % 79.38 %

257 : 10 , 9 , 29 , 3 , 2 , 204...3.89 , 3.50 , 11.28 , 1.17 , 0.78 , 79.38 = 53 : 20.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.62%

Powered By www.thaieducation.net