โรงเรียนบ้านทับปริก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 3 2 3 2 0 58
ร้อยละ 4.41 % 2.94 % 4.41 % 2.94 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 10 5 18 0 1 143
ร้อยละ 5.65 % 2.82 % 10.17 % 0.00 % 0.56 % 80.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 0 1 10 9 3 70
ร้อยละ 0.00 % 1.08 % 10.75 % 9.68 % 3.23 % 75.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 338 คน
จำนวน(คน) 13 8 31 11 4 271
ร้อยละ 3.85 % 2.37 % 9.17 % 3.25 % 1.18 % 80.18 %

245 : 13 , 7 , 21 , 2 , 1 , 201...5.31 , 2.86 , 8.57 , 0.82 , 0.41 , 82.04 = 44 : 17.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 338 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 19.82%

Powered By www.thaieducation.net