โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 1 3 1 4 15
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 12.50 % 4.17 % 16.67 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 8 11 5 19 16 43
ร้อยละ 7.84 % 10.78 % 4.90 % 18.63 % 15.69 % 42.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 1 0 1 1 42
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 0.00 % 2.22 % 2.22 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 8 13 8 21 21 100
ร้อยละ 4.68 % 7.60 % 4.68 % 12.28 % 12.28 % 58.48 %

126 : 8 , 12 , 8 , 20 , 20 , 58...6.35 , 9.52 , 6.35 , 15.87 , 15.87 , 46.03 = 68 : 53.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.52%

Powered By www.thaieducation.net