โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 1 3 1 4 15
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 12.50 % 4.17 % 16.67 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 8 11 5 19 16 102
ร้อยละ 4.97 % 6.83 % 3.11 % 11.80 % 9.94 % 63.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 1 0 1 1 42
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 0.00 % 2.22 % 2.22 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 8 13 8 21 21 159
ร้อยละ 3.48 % 5.65 % 3.48 % 9.13 % 9.13 % 69.13 %

185 : 8 , 12 , 8 , 20 , 20 , 117...4.32 , 6.49 , 4.32 , 10.81 , 10.81 , 63.24 = 68 : 36.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 30.87%

Powered By www.thaieducation.net