โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 1 3 1 4 14
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 13.04 % 4.35 % 17.39 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 8 11 5 19 16 41
ร้อยละ 8.00 % 11.00 % 5.00 % 19.00 % 16.00 % 41.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 1 0 1 1 42
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 0.00 % 2.22 % 2.22 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 8 13 8 21 21 97
ร้อยละ 4.76 % 7.74 % 4.76 % 12.50 % 12.50 % 57.74 %

123 : 8 , 12 , 8 , 20 , 20 , 55...6.50 , 9.76 , 6.50 , 16.26 , 16.26 , 44.72 = 68 : 55.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 42.26%

Powered By www.thaieducation.net