โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 0 3 0 3 15
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 12.50 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 9 7 21 16 28 32
ร้อยละ 7.96 % 6.19 % 18.58 % 14.16 % 24.78 % 28.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 1 1 10 2 11 30
ร้อยละ 1.82 % 1.82 % 18.18 % 3.64 % 20.00 % 54.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 13 8 34 18 42 77
ร้อยละ 6.77 % 4.17 % 17.71 % 9.38 % 21.88 % 40.10 %

137 : 12 , 7 , 24 , 16 , 31 , 47...8.76 , 5.11 , 17.52 , 11.68 , 22.63 , 34.31 = 90 : 65.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 59.90%

Powered By www.thaieducation.net