โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 0 3 0 3 15
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 12.50 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 9 7 21 16 28 33
ร้อยละ 7.89 % 6.14 % 18.42 % 14.04 % 24.56 % 28.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 1 1 10 2 11 30
ร้อยละ 1.82 % 1.82 % 18.18 % 3.64 % 20.00 % 54.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 13 8 34 18 42 78
ร้อยละ 6.74 % 4.15 % 17.62 % 9.33 % 21.76 % 40.41 %

138 : 12 , 7 , 24 , 16 , 31 , 48...8.70 , 5.07 , 17.39 , 11.59 , 22.46 , 34.78 = 90 : 65.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 59.59%

Powered By www.thaieducation.net