โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 8 12 4 20 16 50
ร้อยละ 7.27 % 10.91 % 3.64 % 18.18 % 14.55 % 45.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 0 1 3 1 4 46
ร้อยละ 0.00 % 1.82 % 5.45 % 1.82 % 7.27 % 83.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 8 13 8 21 21 117
ร้อยละ 4.26 % 6.91 % 4.26 % 11.17 % 11.17 % 62.23 %

133 : 8 , 12 , 5 , 20 , 17 , 71...6.02 , 9.02 , 3.76 , 15.04 , 12.78 , 53.38 = 62 : 46.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 37.77%

Powered By www.thaieducation.net