โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 8 12 4 20 16 53
ร้อยละ 7.08 % 10.62 % 3.54 % 17.70 % 14.16 % 46.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 1 3 1 4 47
ร้อยละ 0.00 % 1.79 % 5.36 % 1.79 % 7.14 % 83.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 8 13 8 21 21 121
ร้อยละ 4.17 % 6.77 % 4.17 % 10.94 % 10.94 % 63.02 %

136 : 8 , 12 , 5 , 20 , 17 , 74...5.88 , 8.82 , 3.68 , 14.71 , 12.50 , 54.41 = 62 : 45.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 36.98%

Powered By www.thaieducation.net