โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 8
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 31
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 39
ร้อยละ 10.20 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 79.59 %

49 : 5 , 0 , 5 , 0 , 0 , 39...10.20 , 0.00 , 10.20 , 0.00 , 0.00 , 79.59 = 10 : 20.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41%

Powered By www.thaieducation.net