โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 6
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 20 0 4 0 0 16
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 21 0 5 0 0 22
ร้อยละ 43.75 % 0.00 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 45.83 %

48 : 21 , 0 , 5 , 0 , 0 , 22...43.75 , 0.00 , 10.42 , 0.00 , 0.00 , 45.83 = 26 : 54.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17%

Powered By www.thaieducation.net