โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 4
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 22.22 % 11.11 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 20 2 2 7 1 9
ร้อยละ 48.78 % 4.88 % 4.88 % 17.07 % 2.44 % 21.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 22 2 4 8 1 13
ร้อยละ 44.00 % 4.00 % 8.00 % 16.00 % 2.00 % 26.00 %

50 : 22 , 2 , 4 , 8 , 1 , 13...44.00 , 4.00 , 8.00 , 16.00 , 2.00 , 26.00 = 37 : 74.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00%

Powered By www.thaieducation.net