โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 2 16 0 2 9
ร้อยละ 14.71 % 5.88 % 47.06 % 0.00 % 5.88 % 26.47 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 9 15 27 2 3 33
ร้อยละ 10.11 % 16.85 % 30.34 % 2.25 % 3.37 % 37.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 14 17 43 2 5 42
ร้อยละ 11.38 % 13.82 % 34.96 % 1.63 % 4.07 % 34.15 %

123 : 14 , 17 , 43 , 2 , 5 , 42...11.38 , 13.82 , 34.96 , 1.63 , 4.07 , 34.15 = 81 : 65.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85%

Powered By www.thaieducation.net