โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 2 15 0 0 9
ร้อยละ 21.21 % 6.06 % 45.45 % 0.00 % 0.00 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 10 16 26 2 0 34
ร้อยละ 11.36 % 18.18 % 29.55 % 2.27 % 0.00 % 38.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 17 18 41 2 0 43
ร้อยละ 14.05 % 14.88 % 33.88 % 1.65 % 0.00 % 35.54 %

121 : 17 , 18 , 41 , 2 , 0 , 43...14.05 , 14.88 , 33.88 , 1.65 , 0.00 , 35.54 = 78 : 64.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 64.46%

Powered By www.thaieducation.net