โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 8 2 16 0 0 7
ร้อยละ 24.24 % 6.06 % 48.48 % 0.00 % 0.00 % 21.21 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 12 16 25 3 0 32
ร้อยละ 13.64 % 18.18 % 28.41 % 3.41 % 0.00 % 36.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 20 18 41 3 0 39
ร้อยละ 16.53 % 14.88 % 33.88 % 2.48 % 0.00 % 32.23 %

121 : 20 , 18 , 41 , 3 , 0 , 39...16.53 , 14.88 , 33.88 , 2.48 , 0.00 , 32.23 = 82 : 67.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 67.77%

Powered By www.thaieducation.net