โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 8 0 13 0 0 13
ร้อยละ 23.53 % 0.00 % 38.24 % 0.00 % 0.00 % 38.24 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 47 0 6 7 0 28
ร้อยละ 53.41 % 0.00 % 6.82 % 7.95 % 0.00 % 31.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 55 0 19 7 0 41
ร้อยละ 45.08 % 0.00 % 15.57 % 5.74 % 0.00 % 33.61 %

122 : 55 , 0 , 19 , 7 , 0 , 41...45.08 , 0.00 , 15.57 , 5.74 , 0.00 , 33.61 = 81 : 66.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 66.39%

Powered By www.thaieducation.net