โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 9 0 13 0 0 12
ร้อยละ 26.47 % 0.00 % 38.24 % 0.00 % 0.00 % 35.29 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 51 0 8 7 0 22
ร้อยละ 57.95 % 0.00 % 9.09 % 7.95 % 0.00 % 25.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 60 0 21 7 0 34
ร้อยละ 49.18 % 0.00 % 17.21 % 5.74 % 0.00 % 27.87 %

122 : 60 , 0 , 21 , 7 , 0 , 34...49.18 , 0.00 , 17.21 , 5.74 , 0.00 , 27.87 = 88 : 72.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 72.13%

Powered By www.thaieducation.net