โรงเรียนสาวแหวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 33
ร้อยละ 7.50 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 5 3 12 4 0 84
ร้อยละ 4.63 % 2.78 % 11.11 % 3.70 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 8 5 1 12 3 1
ร้อยละ 26.67 % 16.67 % 3.33 % 40.00 % 10.00 % 3.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 16 10 15 16 3 118
ร้อยละ 8.99 % 5.62 % 8.43 % 8.99 % 1.69 % 66.29 %

148 : 8 , 5 , 14 , 4 , 0 , 117...5.41 , 3.38 , 9.46 , 2.70 , 0.00 , 79.05 = 31 : 20.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 33.71%

Powered By www.thaieducation.net