โรงเรียนสาวแหวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 32
ร้อยละ 7.69 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 5 3 13 4 0 82
ร้อยละ 4.67 % 2.80 % 12.15 % 3.74 % 0.00 % 76.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 8 5 1 13 3 0
ร้อยละ 26.67 % 16.67 % 3.33 % 43.33 % 10.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 16 10 16 17 3 114
ร้อยละ 9.09 % 5.68 % 9.09 % 9.66 % 1.70 % 64.77 %

146 : 8 , 5 , 15 , 4 , 0 , 114...5.48 , 3.42 , 10.27 , 2.74 , 0.00 , 78.08 = 32 : 21.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 35.23%

Powered By www.thaieducation.net