โรงเรียนสาวแหวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 0 3 3 0 29
ร้อยละ 10.26 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 74.36 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 9 0 12 5 0 81
ร้อยละ 8.41 % 0.00 % 11.21 % 4.67 % 0.00 % 75.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 20
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 17 0 21 8 0 130
ร้อยละ 9.66 % 0.00 % 11.93 % 4.55 % 0.00 % 73.86 %

146 : 13 , 0 , 15 , 8 , 0 , 110...8.90 , 0.00 , 10.27 , 5.48 , 0.00 , 75.34 = 36 : 24.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14%

Powered By www.thaieducation.net