โรงเรียนสาวแหวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 29
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 8 4 10 5 1 83
ร้อยละ 7.21 % 3.60 % 9.01 % 4.50 % 0.90 % 74.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 10 8 7 2 1 4
ร้อยละ 31.25 % 25.00 % 21.88 % 6.25 % 3.13 % 12.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 19 12 20 7 2 116
ร้อยละ 10.80 % 6.82 % 11.36 % 3.98 % 1.14 % 65.91 %

144 : 9 , 4 , 13 , 5 , 1 , 112...6.25 , 2.78 , 9.03 , 3.47 , 0.69 , 77.78 = 32 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 34.09%

Powered By www.thaieducation.net