โรงเรียนสาวแหวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 30
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 6 4 12 4 1 84
ร้อยละ 5.41 % 3.60 % 10.81 % 3.60 % 0.90 % 75.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 10 9 7 3 1 2
ร้อยละ 31.25 % 28.13 % 21.88 % 9.38 % 3.13 % 6.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 17 13 21 7 2 116
ร้อยละ 9.66 % 7.39 % 11.93 % 3.98 % 1.14 % 65.91 %

144 : 7 , 4 , 14 , 4 , 1 , 114...4.86 , 2.78 , 9.72 , 2.78 , 0.69 , 79.17 = 30 : 20.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 34.09%

Powered By www.thaieducation.net