โรงเรียนสาวแหวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 32
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.97 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 8 4 11 4 1 83
ร้อยละ 7.21 % 3.60 % 9.91 % 3.60 % 0.90 % 74.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 11 9 6 2 1 3
ร้อยละ 34.38 % 28.13 % 18.75 % 6.25 % 3.13 % 9.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 20 13 17 6 2 118
ร้อยละ 11.36 % 7.39 % 9.66 % 3.41 % 1.14 % 67.05 %

144 : 9 , 4 , 11 , 4 , 1 , 115...6.25 , 2.78 , 7.64 , 2.78 , 0.69 , 79.86 = 29 : 20.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 32.95%

Powered By www.thaieducation.net