โรงเรียนบ้านหนองคูณ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 32
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 8 0 5 5 0 100
ร้อยละ 6.78 % 0.00 % 4.24 % 4.24 % 0.00 % 84.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 10 0 5 5 0 132
ร้อยละ 6.58 % 0.00 % 3.29 % 3.29 % 0.00 % 86.84 %

152 : 10 , 0 , 5 , 5 , 0 , 132...6.58 , 0.00 , 3.29 , 3.29 , 0.00 , 86.84 = 20 : 13.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16%

Powered By www.thaieducation.net