โรงเรียนบ้านหนองคูณ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 14 8 0 6 0 6
ร้อยละ 41.18 % 23.53 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 17.65 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 11 5 1 2 0 98
ร้อยละ 9.40 % 4.27 % 0.85 % 1.71 % 0.00 % 83.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 25 13 1 8 0 104
ร้อยละ 16.56 % 8.61 % 0.66 % 5.30 % 0.00 % 68.87 %

151 : 25 , 13 , 1 , 8 , 0 , 104...16.56 , 8.61 , 0.66 , 5.30 , 0.00 , 68.87 = 47 : 31.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.13%

Powered By www.thaieducation.net