โรงเรียนบ้านหนองคูณ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 9 3 0 0 0 23
ร้อยละ 25.71 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 65.71 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 7 4 8 0 0 95
ร้อยละ 6.14 % 3.51 % 7.02 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 16 7 8 0 0 118
ร้อยละ 10.74 % 4.70 % 5.37 % 0.00 % 0.00 % 79.19 %

149 : 16 , 7 , 8 , 0 , 0 , 118...10.74 , 4.70 , 5.37 , 0.00 , 0.00 , 79.19 = 31 : 20.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.81%

Powered By www.thaieducation.net