โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 27
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 94
ร้อยละ 1.94 % 1.94 % 4.85 % 0.00 % 0.00 % 91.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 2 1 1 0 38
ร้อยละ 2.33 % 4.65 % 2.33 % 2.33 % 0.00 % 88.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 4 5 8 1 0 159
ร้อยละ 2.26 % 2.82 % 4.52 % 0.56 % 0.00 % 89.83 %

134 : 3 , 3 , 7 , 0 , 0 , 121...2.24 , 2.24 , 5.22 , 0.00 , 0.00 , 90.30 = 13 : 9.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17%

Powered By www.thaieducation.net