โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 22
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 10.34 % 3.45 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 4 2 11 0 0 85
ร้อยละ 3.92 % 1.96 % 10.78 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 3 5 2 0 31
ร้อยละ 4.65 % 6.98 % 11.63 % 4.65 % 0.00 % 72.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 8 6 19 3 0 138
ร้อยละ 4.60 % 3.45 % 10.92 % 1.72 % 0.00 % 79.31 %

131 : 6 , 3 , 14 , 1 , 0 , 107...4.58 , 2.29 , 10.69 , 0.76 , 0.00 , 81.68 = 24 : 18.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69%

Powered By www.thaieducation.net