โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 7 5 2 4 0 7
ร้อยละ 28.00 % 20.00 % 8.00 % 16.00 % 0.00 % 28.00 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 7 7 2 6 0 82
ร้อยละ 6.73 % 6.73 % 1.92 % 5.77 % 0.00 % 78.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 14 13 5 10 0 120
ร้อยละ 8.64 % 8.02 % 3.09 % 6.17 % 0.00 % 74.07 %

129 : 14 , 12 , 4 , 10 , 0 , 89...10.85 , 9.30 , 3.10 , 7.75 , 0.00 , 68.99 = 40 : 31.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93%

Powered By www.thaieducation.net