โรงเรียนบ้านกอกแก้ว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 19 2 3 3 1 14
ร้อยละ 45.24 % 4.76 % 7.14 % 7.14 % 2.38 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 7 1 9 2 0 63
ร้อยละ 8.54 % 1.22 % 10.98 % 2.44 % 0.00 % 76.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 26 3 12 5 1 77
ร้อยละ 20.97 % 2.42 % 9.68 % 4.03 % 0.81 % 62.10 %

124 : 26 , 3 , 12 , 5 , 1 , 77...20.97 , 2.42 , 9.68 , 4.03 , 0.81 , 62.10 = 47 : 37.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90%

Powered By www.thaieducation.net