โรงเรียนบ้านกอกแก้ว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 23 3 2 3 8 3
ร้อยละ 54.76 % 7.14 % 4.76 % 7.14 % 19.05 % 7.14 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 9 1 8 2 0 62
ร้อยละ 10.98 % 1.22 % 9.76 % 2.44 % 0.00 % 75.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 32 4 10 5 8 65
ร้อยละ 25.81 % 3.23 % 8.06 % 4.03 % 6.45 % 52.42 %

124 : 32 , 4 , 10 , 5 , 8 , 65...25.81 , 3.23 , 8.06 , 4.03 , 6.45 , 52.42 = 59 : 47.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 47.58%

Powered By www.thaieducation.net