โรงเรียนบ้านดงเย็น (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 4 1 3 2 2 9
ร้อยละ 19.05 % 4.76 % 14.29 % 9.52 % 9.52 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 6 7 8 3 -1 52
ร้อยละ 8.00 % 9.33 % 10.67 % 4.00 % -1.33 % 69.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 10 8 11 5 1 61
ร้อยละ 10.42 % 8.33 % 11.46 % 5.21 % 1.04 % 63.54 %

96 : 10 , 8 , 11 , 5 , 1 , 61...10.42 , 8.33 , 11.46 , 5.21 , 1.04 , 63.54 = 35 : 36.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46%

Powered By www.thaieducation.net