โรงเรียนบ้านดงเย็น (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 13
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 3 2 8 0 1 59
ร้อยละ 4.11 % 2.74 % 10.96 % 0.00 % 1.37 % 80.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 4 4 10 0 1 72
ร้อยละ 4.40 % 4.40 % 10.99 % 0.00 % 1.10 % 79.12 %

91 : 4 , 4 , 10 , 0 , 1 , 72...4.40 , 4.40 , 10.99 , 0.00 , 1.10 , 79.12 = 19 : 20.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20.88%

Powered By www.thaieducation.net