โรงเรียนบ้านหนองไศล (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 9 2 1 3 8
ร้อยละ 14.81 % 33.33 % 7.41 % 3.70 % 11.11 % 29.63 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 9 0 11 2 19 41
ร้อยละ 10.98 % 0.00 % 13.41 % 2.44 % 23.17 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 0 14 0 12 9
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 36.84 % 0.00 % 31.58 % 23.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 16 9 27 3 34 58
ร้อยละ 10.88 % 6.12 % 18.37 % 2.04 % 23.13 % 39.46 %

109 : 13 , 9 , 13 , 3 , 22 , 49...11.93 , 8.26 , 11.93 , 2.75 , 20.18 , 44.95 = 60 : 55.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 60.54%

Powered By www.thaieducation.net