โรงเรียนบ้านหนองไศล (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 20
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 5 7 2 1 0 67
ร้อยละ 6.10 % 8.54 % 2.44 % 1.22 % 0.00 % 81.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 1 3 0 0 0 33
ร้อยละ 2.70 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 9 12 3 2 0 120
ร้อยละ 6.16 % 8.22 % 2.05 % 1.37 % 0.00 % 82.19 %

109 : 8 , 9 , 3 , 2 , 0 , 87...7.34 , 8.26 , 2.75 , 1.83 , 0.00 , 79.82 = 22 : 20.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.81%

Powered By www.thaieducation.net