โรงเรียนบ้านหนองไศล (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 5 5 2 10 6
ร้อยละ 9.68 % 16.13 % 16.13 % 6.45 % 32.26 % 19.35 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 3 2 12 1 14 45
ร้อยละ 3.90 % 2.60 % 15.58 % 1.30 % 18.18 % 58.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 3 1 9 1 10 13
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 24.32 % 2.70 % 27.03 % 35.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 9 8 26 4 34 64
ร้อยละ 6.21 % 5.52 % 17.93 % 2.76 % 23.45 % 44.14 %

108 : 6 , 7 , 17 , 3 , 24 , 51...5.56 , 6.48 , 15.74 , 2.78 , 22.22 , 47.22 = 57 : 52.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 55.86%

Powered By www.thaieducation.net