โรงเรียนบ้านหนองไศล (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.79 % 0.00 % 0.00 % 92.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 133
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.64 % 0.00 % 0.00 % 92.36 %

107 : 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 98...0.00 , 0.00 , 8.41 , 0.00 , 0.00 , 91.59 = 9 : 8.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.64%

Powered By www.thaieducation.net