โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 69
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.66 % 0.00 % 0.00 % 87.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 0 0 10 1 0 89
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 1.00 % 0.00 % 89.00 %

100 : 0 , 0 , 10 , 1 , 0 , 89...0.00 , 0.00 , 10.00 , 1.00 , 0.00 , 89.00 = 11 : 11.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00%

Powered By www.thaieducation.net