โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 6 0 1 0 0 14
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 9 0 13 0 0 57
ร้อยละ 11.39 % 0.00 % 16.46 % 0.00 % 0.00 % 72.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 15 0 14 0 0 71
ร้อยละ 15.00 % 0.00 % 14.00 % 0.00 % 0.00 % 71.00 %

100 : 15 , 0 , 14 , 0 , 0 , 71...15.00 , 0.00 , 14.00 , 0.00 , 0.00 , 71.00 = 29 : 29.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00%

Powered By www.thaieducation.net