โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 2 4 4 7
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 9.52 % 19.05 % 19.05 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 7 4 10 9 11 39
ร้อยละ 8.75 % 5.00 % 12.50 % 11.25 % 13.75 % 48.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 9 6 12 13 15 46
ร้อยละ 8.91 % 5.94 % 11.88 % 12.87 % 14.85 % 45.54 %

101 : 9 , 6 , 12 , 13 , 15 , 46...8.91 , 5.94 , 11.88 , 12.87 , 14.85 , 45.54 = 55 : 54.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 54.46%

Powered By www.thaieducation.net