โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 3 0 6 3 3
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 0.00 % 33.33 % 16.67 % 16.67 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 2 3 2 5 3 30
ร้อยละ 4.44 % 6.67 % 4.44 % 11.11 % 6.67 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 5 6 2 11 6 33
ร้อยละ 7.94 % 9.52 % 3.17 % 17.46 % 9.52 % 52.38 %

63 : 5 , 6 , 2 , 11 , 6 , 33...7.94 , 9.52 , 3.17 , 17.46 , 9.52 , 52.38 = 30 : 47.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62%

Powered By www.thaieducation.net