โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 12.50 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 0 1 3 1 4 36
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 6.67 % 2.22 % 8.89 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 0 1 5 1 6 48
ร้อยละ 0.00 % 1.64 % 8.20 % 1.64 % 9.84 % 78.69 %

61 : 0 , 1 , 5 , 1 , 6 , 48...0.00 , 1.64 , 8.20 , 1.64 , 9.84 , 78.69 = 13 : 21.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.31%

Powered By www.thaieducation.net