โรงเรียนบ้านหนองจาน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 4 3 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 16.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 0 5 4 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 6.76 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 87.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 0 9 7 0 0 83
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 7.07 % 0.00 % 0.00 % 83.84 %

99 : 0 , 9 , 7 , 0 , 0 , 83...0.00 , 9.09 , 7.07 , 0.00 , 0.00 , 83.84 = 16 : 16.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.16%

Powered By www.thaieducation.net