โรงเรียนบ้านบุ่งเบา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 1
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 14
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 29.17 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 26 คน
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 15
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 26.92 % 0.00 % 0.00 % 57.69 %

26 : 4 , 0 , 7 , 0 , 0 , 15...15.38 , 0.00 , 26.92 , 0.00 , 0.00 , 57.69 = 11 : 42.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31%

Powered By www.thaieducation.net