โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 28
ร้อยละ 11.43 % 2.86 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 9 5 6 2 0 83
ร้อยละ 8.57 % 4.76 % 5.71 % 1.90 % 0.00 % 79.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 94.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 13 6 11 2 0 158
ร้อยละ 6.84 % 3.16 % 5.79 % 1.05 % 0.00 % 83.16 %

140 : 13 , 6 , 8 , 2 , 0 , 111...9.29 , 4.29 , 5.71 , 1.43 , 0.00 , 79.29 = 29 : 20.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.84%

Powered By www.thaieducation.net