โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 7 1 4 0 2 21
ร้อยละ 20.00 % 2.86 % 11.43 % 0.00 % 5.71 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 14 7 9 5 5 67
ร้อยละ 13.08 % 6.54 % 8.41 % 4.67 % 4.67 % 62.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 24 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 48.98 % 0.00 % 0.00 % 51.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 21 8 37 5 7 113
ร้อยละ 10.99 % 4.19 % 19.37 % 2.62 % 3.66 % 59.16 %

142 : 21 , 8 , 13 , 5 , 7 , 88...14.79 , 5.63 , 9.15 , 3.52 , 4.93 , 61.97 = 54 : 38.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 40.84%

Powered By www.thaieducation.net