โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 32
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 5 2 3 1 0 94
ร้อยละ 4.76 % 1.90 % 2.86 % 0.95 % 0.00 % 89.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 44
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 8.16 % 0.00 % 0.00 % 89.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 7 2 9 1 0 170
ร้อยละ 3.70 % 1.06 % 4.76 % 0.53 % 0.00 % 89.95 %

140 : 6 , 2 , 5 , 1 , 0 , 126...4.29 , 1.43 , 3.57 , 0.71 , 0.00 , 90.00 = 14 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.05%

Powered By www.thaieducation.net