โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 1 1 0 22
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 4 3 6 0 0 95
ร้อยละ 3.70 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 87.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 0 5 0 1 42
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 2.04 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 7 3 12 1 1 159
ร้อยละ 3.83 % 1.64 % 6.56 % 0.55 % 0.55 % 86.89 %

134 : 6 , 3 , 7 , 1 , 0 , 117...4.48 , 2.24 , 5.22 , 0.75 , 0.00 , 87.31 = 17 : 12.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11%

Powered By www.thaieducation.net