โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 21
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 4 4 8 0 0 92
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 42
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 7 5 15 1 0 155
ร้อยละ 3.83 % 2.73 % 8.20 % 0.55 % 0.00 % 84.70 %

134 : 6 , 5 , 9 , 1 , 0 , 113...4.48 , 3.73 , 6.72 , 0.75 , 0.00 , 84.33 = 21 : 15.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30%

Powered By www.thaieducation.net