โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 0 1 1 0 21
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 5 4 9 0 0 90
ร้อยละ 4.63 % 3.70 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 0 8 0 1 39
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 16.33 % 0.00 % 2.04 % 79.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 9 4 18 1 1 150
ร้อยละ 4.92 % 2.19 % 9.84 % 0.55 % 0.55 % 81.97 %

134 : 8 , 4 , 10 , 1 , 0 , 111...5.97 , 2.99 , 7.46 , 0.75 , 0.00 , 82.84 = 23 : 17.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.03%

Powered By www.thaieducation.net